خدمات پس از فروش لامپ میتره
گارانتی لامپ ال ای دی میتره

شرایط و مقررات گارانتی لامپ ال ای دی میتره

در مورد شرایط و ضوابط گارانتی لامپ ال ای دی میتره لطفا به موارد زیر توجه کنید

 • حداکثر مدت زمان تحت پوشش خدمات گارانتی ۱۲ مــاه از تاریخ تولید محصول می باشد.
 •  ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻤﺎم ﮔﺎراﻧﺘﯽ روی ﺑﺪﻧﻪ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روز ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

برای مطالعه جزئیات شرایط گارانتی لامپ ال ای دی میتره لطفا ادامه مطلب را مشاهده نمایید.

شرایط گارانتی مطابق شرایط تعیین شده از سوی « انجمن صنفی تولیدکنندگان لامپ روشنایی و اجزا مربوطه » است.

مواردی که شامل گارانتی نمی شود

 • هر نوع شکستگی و جدا شدن قسمت های مختلف محصول
 • زنگ زدگی، خوردگی، وجود بخار آب و علائم نفوذ آب و رطوبت به علت استفاده در فضاهایی که مغایر با شرایط نرمال استفاده باشد.
 • محصولاتی که به دلیل استفاده در محیط و قاب های کاملا بسته که تبادل حرارتی در آن صورت نمی گیرد، معیوب شده باشند.
 • آسیب های ناشی از نوسانات برق یا اتصال دوفاز به محصول
 • خرابی های ناشی از عدم رعایت مشخصات نصب
 • عیوب فیزیکی و خسارت های مکانیکی مانند وارد آمدن ضربه به قسمت های مختلف محصول که باعث فرورفتگی، شکستگی و یا سوراخ شدن بدنه محصول شده باشد.
 • داغ زدگی و یا تغییر فرم بدنه محصول و رنگ محصول که مبین استفاده از لامپ در شرایط نامتعارف است.
 • هر نوع دستکاری، خدشه یا مخدوش بودن تاریخ ضمانت
 • ارائه ناقص کالا (محصول LED می بایست دارای بدنه کامل، ماژول و درایور باشد) و محصول CFL می باشد دارای تیوپ سالم، بدنه و کلاهک و بالاست کامل باشد)
 • هرگونه باز شدن و یا تعمیر و یا دستکاری محصول

مواردی که شامل گارانتی می شود

 • ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻮﺧﺘﻪ (ﺧﺎﻣﻮش)
 • ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﻤﻪ روﺷﻦ
 • ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﻮ ﯾﺎ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽ زﻧﺪ.
 • ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﺳﺮﭘﯿﭻ از ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺎر ﻧﻮری ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮر ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر اوﻟﯿﻪ
 • ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ دارای اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 • ضمانت ها شامل تعویض و یا تعمیر محصول معیوب می باشد و با تشخیص تولیدکننده می باشد. در هر صورت لامپ تعویضی و یا تعمیری ضمانت مجدد نخواهد داشت.
 • چنانچه به هر دلیلی اعضا قادر به تامین عین کالای فروخته شده معیوب مطابق همان مدل و رنگ نباشد، می بایست از کالای هم ارزش و مشابه جهت جلب رضایت مصرف کننده استفاده نمایید.

با اطمینان خاطر از گارانتی لامپ ال ای دی میتره، سفارش خود را در ثبت کنید.