تهران ، میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، خیابان شیرودی، پلاک یک

۸۸۳۴۹۸۵۸ ۸۸۳۱۳۶۸۴/ ۸۸۸۳۶۶۰۴
۸۸۳۱۳۳۷۰ / ۸۸۳۱۳۳۷۱ /۸۸۳۱۳۳۷۲ / ۸۸۳۱۳۳۷۳

info@mitrehLED.com

Mitreco@gmail.com

میتره در شبکه‌های اجتماعی